Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities

1. Verkoper: Shutterkoning B.V  en alle aan Shutterkoning B.V,  BVBA (KvK nr. 62830457, &  BTW nr: NL8549.74.787.B01) gelieerde rechtspersonen die gebruik maken van de Algemene Voorwaarden Shutterkoning B.V;
2. Koper: de afnemer van zaken en/of diensten van verkoper.
3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen verkoper en koper tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst en de daarbij behorende producten en/of diensten.
4. Product: de zaak die het onderwerp is van de overeenkomst en alle bijbehorende diensten en/of services.
5. Schriftelijk: onder schriftelijke mededelingen wordt verstaan alle mededelingen gedaan per brief, per fax per e-mail of via daartoe bestemde faciliteiten op de website van verkoper.

Artikel 2 – Toepasselijkheid

1. De Algemene Voorwaarden Shutterkoning B.V. zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten, hoe ook genaamd, tussen de koper en verkoper. De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan de Algemene Voorwaarden Shutterkoning B.V. wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Indien koper algemene voorwaarden gebruikt zijn deze algemene voorwaarden niet van toepassing op de overeenkomst met verkoper. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van koper kan aan verkoper niet worden tegengeworpen.
2. De koper accepteert de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden Shutterkoning B.V. door de bestelling bij verkoper te plaatsen.
3. De Algemene Voorwaarden Shutterkoning B.V. gelden ook voor derden die door verkoper worden ingeschakeld.
4. Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden Shutterkoning B.V. zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk met verkoper zijn overeengekomen.
5. Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden Shutterkoning B.V. nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden Shutterkoning B.V. volledig van kracht blijven. Verkoper en koper zullen dan in overleg een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepaling overeenkomen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht wordt genomen.

Artikel 3 – Aanbiedingen en overeenkomsten

1. De aanbiedingen of prijsopgaven van verkoper dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging tot het doen van een aanbod.
2. Een overeenkomst tussen koper en verkoper komt tot stand door het schriftelijk bevestigen van de bestelling door verkoper.
3. De administratie van verkoper geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de koper aan verkoper verstrekte opdrachten en gedane betalingen en van de door verkoper verrichte leveringen. Verkoper erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen. Door het accepteren van de Algemene Voorwaarden Shutterkoning B.V erkent de koper dit eveneens.
4. Aanvullende afspraken en/of toezeggingen, zijn slechts bindend indien zij schriftelijk door verkoper zijn vastgelegd.

Artikel 4 – Prijzen, tarieven en betaling

1. Alle prijzen van de aangeboden zaken zijn in Euro en inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd. Bezorgkosten zijn niet in de prijs inbegrepen, tenzij anders overeengekomen.
2. De geleverde goederen of diensten dienen door de koper zonder opschorting of compensatie binnen 14 dagen na factuurdatum te worden voldaan, tenzij schriftelijk een andere betaaltermijn is overeengekomen. Indien de betaling niet is ontvangen door verkoper binnen voormelde termijn van 14 dagen of de afwijkende overeengekomen betaaltermijn, raakt de koper zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Het niet voldoen aan de betalingsverplichting geldt tussen partijen als een tekortkoming die ontbinding rechtvaardigt, ongeacht de omvang van het onbetaalde bedrag.
3. Indien de koper in verzuim is, wordt de koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente vermeerderd met 3% op jaarbasis totdat het openstaande bedrag en de tijdens het verzuim verschuldigd geworden rente en kosten zijn voldaan. In het geval koper een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt onder wettelijke rente de samengestelde wettelijke rente voor consumententransacties als bedoeld in artikel 6:119 BW verstaan. In alle andere gevallen wordt onder wettelijke rente verstaan de samengestelde wettelijke rente voor handelstransacties als bedoeld in artikel 6:119a BW.
4. Indien koper weigert het product in ontvangst te nemen, raakt koper van rechtswege zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
5. Indien koper het product weigert in ontvangst te nemen en/of vanwege niet betaling door koper levering niet plaatsvindt, is koper de door verkoper te maken opslagkosten verschuldigd.
6. Indien koper in verzuim verkeert is koper jegens verkoper gehouden tot vergoeding van alle buitengerechtelijke kosten die verkoper redelijkerwijs heeft gemaakt ter incassering van haar vordering op koper. De buitengerechtelijke kosten bedragen tenminste 10% van de openstaande vordering te rekenen naar het moment dat koper in verzuim is geraakt.
7. Indien de kosten van productie van het product na het sluiten van de overeenkomst doch voor de levering van het product met meer dan 10% stijgen is verkoper bevoegd de koopsom met 10% te verhogen. Indien verkoper van deze bevoegdheid gebruik maakt, zal hij koper daarover voor de levering schriftelijk informeren. Koper heeft in dat geval de bevoegdheid om de overeenkomst binnen zeven dagen na de mededeling van verkoper dat gebruik wordt gemaakt van de bevoegdheid om de koopsom te verhogen, de overeenkomst schriftelijk te ontbinden.

Artikel 5 – Leveringen / Leveringstermijnen en inspectie bij aflevering

1. Levertijden gelden als indicatie, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Nader verstrekte informatie omtrent opgegeven levertijden blijft indicatief, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2. De levertijd gaat in vanaf het moment van het tot stand komen van de overeenkomst dan wel indien verkoper voor de uitvoering van de overeenkomst gegevens en/of hulpmiddelen nodig heeft die door koper moeten worden verstrekt, vanaf de dag nadat die gegevens en/of hulpmiddelen door verkoper zijn ontvangen.
3. Verkoper is gerechtigd een voorschot in rekening te brengen.
4. Verkoper is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren. Deelleveringen mogen afzonderlijk worden gefactureerd.
5. Aflevering geschiedt door bezorging op het door koper daartoe opgegeven adres.
6. Extra kosten verbonden aan leveringen buiten Nederland of België en extra kosten verbonden aan leveringen die op verzoek van koper worden verricht op andere dan de gebruikelijke wijze zijn voor rekening van koper. Koper draagt zelf zorg voor in- en uitklaring en eventuele andere formaliteiten die gelden bij leveringen buiten Nederland of België.
7. Het risico van het product gaat over op koper zodra het product is afgeleverd.
8. Verkoper is te allen tijde gerechtigd om bij het leveren van services en diensten gebruik te maken van derden.
9. Voor de aflevering van services en diensten zal koper adequate faciliteiten ter beschikking stellen.
10. Indien koper door verkoper voorgeschreven voorbereidingen niet heeft getroffen bepaalt de door verkoper ingeschakelde installateur ter plaatse of de levering kan plaatsvinden. Indien de levering niet kan plaatsvinden komen de daardoor ontstane en te ontstane bijkomende kosten voor rekening van koper.
11. Koper is verplicht het product onmiddellijk na ontvangst te (doen) inspecteren op de juistheid van het geleverde en op zichtbare gebreken.
12. Na het constateren van enig gebrek is koper verplicht om het gebruik, de bewerking, verwerking en/of installatie van het product, onmiddellijk te staken en voorts al het redelijkerwijs mogelijke te doen en te laten ter voorkoming van (verdere) schade.
13. Koper kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, indien koper niet binnen een maand nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken terzake schriftelijk bij verkoper heeft gereclameerd.

Artikel 6 – Klachten

1. Alle klachten in verband met de levering, de kwaliteit of hoedanigheid van het product of iedere andere klacht, kunnen door verkoper binnen redelijke termijn in behandeling worden genomen.
2. Met betrekking tot de behandeling van alle klachten geldt dat verkoper nimmer gehouden is om naar aanleiding van de klachten ter plaatse een onderzoek in te stellen. De omstandigheid dat verkoper gerechtigd is om een onderzoek in te stellen impliceert geenszins dat verkoper daartoe verplicht is. Bij eventuele klachten blijft het volledig op de weg liggen van de koper om de gegrondheid van een eventuele klacht aan te tonen.
3. Koper dient een klacht kenbaar te maken onder vermelding van het factuurnummer.
4. Koper zal alle voor onderzoek van de klacht noodzakelijke medewerking verlenen, onder meer door verkoper in de gelegenheid te stellen een onderzoek in te (doen) stellen naar de omstandigheden van het gebruik, bewerking, verwerking en/of installatie van het product.
5. Aan het in behandeling nemen van een klacht kan koper geen rechten ontlenen.
6. Indien koper geen medewerking verleent als bedoeld in het vierde lid van deze bepaling of indien onderzoek door toedoen van de koper niet (meer) mogelijk is, wordt de klacht geacht ongegrond te zijn en heeft koper geen aanspraken terzake.
7. Het staat koper niet vrij een product te retourneren, voordat verkoper daarmee expliciet heeft ingestemd. Uitsluitend indien tijdig, correct en terecht is gereclameerd zijn de redelijke kosten van retourneren voor rekening van verkoper.
8. Indien een product wordt geretourneerd dat schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van koper te wijten is of anderszins voor risico van koper komt, zal verkoper koper hiervan in kennis stellen. Verkoper heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade op het aan koper eventueel terug te betalen bedrag in te houden.
9. Naast de in artikel 5 lid 13 bedoelde omstandigheid kan koper op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen en vervallen alle aanspraken van koper, indien:
a. koper geen of onvoldoende medewerking verleent terzake een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht;
b. koper het product niet op de juiste wijze heeft opgesteld, gemonteerd, behandeld, gebruikt bewaard, of onderhouden of de koper het product heeft gebruikt of behandeld onder omstandigheden of voor doeleinden anders dan door verkoper redelijkerwijs te voorzien en/of anders dan waarvoor het product bestemd is;
c. de toepassing van het gebruik van het product waarover is geklaagd wordt voortgezet;
d. de montage van het product en/of reparatie aan het product is verricht door een ander dan verkoper en niet zijnde een door verkoper ingeschakelde derde;

Artikel 7 – Garantie

Verkoper kan aan de koper die een natuurlijk persoon is en niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf garantie verlenen. Deze garantie geldt uitsluitend voor een maximale periode van twee jaar en alleen indien deze afzonderlijk schriftelijk is overeengekomen en is gespecificeerd. Aan een koper die niet een natuurlijk persoon is en/of die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf wordt nimmer garantie verleend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders met verkoper is overeengekomen.
De garantie is altijd beperkt tot materiaal- en fabrieksfouten.
In het geval koper ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 13 geen aanspraak meer kan doen gelden jegens verkoper of zich een omstandigheid voordoet als bedoeld in artikel 6 lid 9 sub a tot en met d komt de garantie te vervallen.
De garantie is nimmer overdraagbaar.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

De aansprakelijkheid van verkoper is te allen tijde beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde product, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van verkoper.
Verkoper sluit de aansprakelijkheid uit voor alle indirecte schade, immateriële schade, bedrijfsschade en/of gevolgschade bij koper en/of bij derden.
Verkoper is nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen van door verkoper ingeschakelde derden.
Koper staat in voor de juistheid van door koper aan verkoper verstrekte informatie.

Artikel 9 – Eigendomsvoorbehoud en zekerheden

1. Alle aan koper geleverde zaken blijven eigendom van verkoper, totdat volledig aan verkoper zijn voldaan alle bedragen die koper, krachtens de overeenkomst voor de geleverde zaken verschuldigd is aan verkoper met inbegrip van alle bedragen die koper krachtens de overeenkomst verschuldigd is aan verkoper wegens ten behoeve van koper verrichte of te verrichten werkzaamheden en met inbegrip van alle bedragen die koper aan verkoper verschuldigd is wegens tekortschieten in de overeenkomst.
2. Verkoper behoudt zich alle intellectuele en industriële eigendomsrechten op het product voor. De intellectuele en industriële eigendomsrechten worden niet aan koper overgedragen.
3. Koper is verplicht jegens verkoper op eerste verzoek van verkoper aan verkoper zekerheid te stellen voor de deugdelijke nakoming van de overeenkomst door het verstrekken van zekerheidsrechten zoals pandrecht, hypotheek of borg of enig ander gebruikelijk zekerheidsrecht.

Artikel 10 – Overmacht en/of andere bijzondere omstandigheden

1. Indien verkoper, door een niet toerekenbare tekortkoming niet aan haar verplichtingen jegens koper kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
2. Indien de overmachtstoestand zestig dagen duurt, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk geheel of gedeeltelijk te ontbinden, voorzover de overmachtssituatie dit rechtvaardigt.
3. Ingeval van overmacht heeft de koper geen recht op enige (schade)vergoeding, ook niet als verkoper, als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
4. Onder overmacht wordt verstaan elke van de wil van verkoper onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van verkoper kan worden verlangd. Tot die omstandigheden wordt onder meer gerekend: maatregelen van enige overheidsinstantie, burgeroorlog, terrorisme, of zich bij verkoper of haar toeleveranciers of transporteurs of bij andere door verkoper ter uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde derden voordoende stakingen en uitsluitingen, brand, waterschade, stagnatie, telecommunicatiestoringen, energiestoringen en bedrijfsstoringen.
5. Verkoper zal koper zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmachtstoestand op de hoogte stellen.

Artikel 11 – Opschorting en beëindiging

1. Indien koper niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting jegens verkoper, is verkoper te allen tijde bevoegd zonder voorafgaande ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst de uitvoering van de overeenkomst op te schorten zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding jegens koper gehouden zal zijn.
2. Verkoper heeft het recht de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien koper in staat van faillissement wordt verklaard, door koper surseance van betaling is aangevraagd dan wel aan koper surseance van betaling is verleend of indien op koper de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard of indien koper anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren.
3. Ingeval van beëindiging van de overeenkomst door verkoper op grond van het tweede lid van dit artikel kan koper in geen geval jegens verkoper aanspraak maken op enige schadevergoeding.

Artikel 12 – Schadeplichtigheid koper

Indien de overeenkomst eindigt door wederzijds goedvinden of door vernietiging of ontbinding door koper of door beëindiging door koper op grond van artikel 11 lid 2, of op enige andere grond anders dan ontbinding of vernietiging door koper, wordt koper een schadevergoeding verschuldigd aan verkoper die tenminste 30% bedraagt van het factuurbedrag, onverminderd het recht van verkoper om vergoeding van zijn schade van koper te vorderen voor zover de schade van verkoper meer bedraagt dan 30% van het factuurbedrag.
Indien de overeenkomst betrekking heeft op een product dat voor koper op maat is gemaakt, bedraagt de schadevergoeding van verkoper tenminste 100 % van het factuurbedrag, onverminderd het recht van verkoper om vergoeding van zijn schade van koper te vorderen voor zover de schade van verkoper meer bedraagt dan 100% van het factuurbedrag.

Artikel 13 – Verjaring

Indien koper een natuurlijk persoon is, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf, verjaren de rechtsvorderingen en verweren van koper, gegrond op feiten en omstandigheden die de stelling zouden rechtvaardigen dat de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt na verloop van twee jaren nadat koper voor het eerst tijdig terzake bij verkoper heeft gereclameerd.
In alle andere gevallen dan in lid 1 van dit artikel bedoeld, bedraagt de verjaringstermijn van rechtsvorderingen en verweren van koper een jaar.

Artikel 14 – Persoonsgegevens

1. Door de koper opgegeven persoonsgegevens zullen uitsluitend worden gebruikt ter uitvoering van de overeenkomst met de koper.
2. Indien er wijzigingen optreden in de persoonsgegevens van de koper is de koper gehouden deze wijzigingen aan verkoper door te geven.

Artikel 15 – Toepasselijk recht en geschillenregeling

1. Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van verkoper is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Geschillen tussen verkoper en koper zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter van de woonplaats van verkoper. Indien koper een natuurlijk persoon is, niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf heeft koper het recht gedurende een maand nadat verkoper deze bepaling heeft ingeroepen, schriftelijk aan verkoper mede te delen te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter. Indien koper niet binnen een maand nadat verkoper deze bepaling heeft ingeroepen, schriftelijk aan verkoper heeft medegedeeld te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter, is de rechter van de woonplaats van verkoper bij uitsluiting bevoegd.

Artikel 16 – Herroepingsrecht

Bij levering van producten:
1. Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Dit geldt uitsluitend op webshop bestellingen, niet op aankopen in de showroom. De bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger.
2. Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Bij levering van diensten:
3. Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste veertien dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst.
4. Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Artikel 17 – Kosten in geval van herroeping

1. Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
2. Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 18 – Uitsluiting herroepingsrecht

1. De ondernemer kan het herroepingsrecht van de consument uitsluiten voor zover voorzien in lid 2 en 3. De uitsluiting van het herroepingsrecht geldt slechts indien de ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
2. Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:
a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
d. die snel kunnen bederven of verouderen;
e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft;
f. voor losse kranten en tijdschriften;
g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
3.Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:
a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;
b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken;
c. betreffende weddenschappen en loterijen.

Bezoek onze showroom